klinovec apartmany klinovec apartmany

Všeobecné podmínky

Rezervace

   Pronajímatel potvrdí pronájem horského bytu/apartmánu e-mailem a vyzve k zaplacení zálohy nebo celé platby.

Pronájem horského bytu

Příjezd

   Příjezd při pronájmu horského bytu/apartmánu je od 14:30 do 17:00 hodin (výjimky možné po dohodě s ubytovatelem).


Zimní měsíce

   Jelikož přijíždíte do nadmořské výšky 1000 m n. m. a výše je nutné v zimním období mít dobré zimní pneumatiky s min. 4 mm vzorkem a sněhové řetězy. V prosinci až březnu zde leží 90-140 cm sněhu. I když jsou silnice několikrát denně protahovány, při hustším sněžení je silnice do půl hodiny pokryta 10 cm sněhovou vrstvou.


Příjezd od Chomutova

   Za Chomutovem projedete stoupáním po R7 na Horu Sv. Šebestiána a odbočíte, po minutí dvou čerpacích stanic (Agip a Q1), doleva na 223 směr Vejprty. Po 13 km odbočte na Kovářskou. (Odbočovat dříve po 223 přes Měděnec nedoporučujeme z důvodu horší sjízdnosti silnice, sněhových jazyků a mnoha zatáček.) V Kovářské jeďte stále po hlavní silnici kolem kostela a Jednoty napravo (poslední možnosti nákupu potravin po–pá 7-17, so 7-11). Pokračujte dále rovně až do Českých Hamrů, kde po průjezdu pod železničním mostem, odbočíte doleva. Po 219 vystoupáte až k Vašemu pronajatému bytu (nikam neodbočujte). Pozor na boční vítr na pláních, sněhové jazyky a bílou tmu při sněžení a větru. Na Klínovci nejdříve uvidíte dánský komplex atypických domů se zkosenou střechou (vpravo) a poté centrální parkoviště s informacemi (vlevo), obojí minete. Dále do kopce pokračujte pomalu, protože vlevo vidíte objekt, ve kterém je Váš horský byt. Hned jak skončí centrální parkoviště, na křižovatce, odbočte doleva na příjezdovou cestu do garáží, kde je Váš cíl.


Příjezd od Karlových Varů

   Přijíždíte-li po R6, pak dojeďte dále po R13 směr Chomutov, Most, až do Ostrova. Tam odbočte na R25 směr Jáchymov, Boží Dar a Oberwiesenthal. V Božím Daru na kruhové křižovatce pak odbočte na Klínovec. Tady je nutno se už při výjezdu předem informovat, není-li tato cesta zasypána sněhem tak, že není průjezdná, zvláště pak při prvních sněženích. Tuto cestu spíše nedoporučujeme při prvních sněhových nadílkách. Domorodci doporučují pak s mírnou zajížďkou jet z K. Varů až do Klášterce po R13 a tam odbočit na 224 a po vystoupání odbočit zase na Kovářskou a dále, jako byste přijeli od Chomutova.

Odjezd

   Vyklizení horského bytu/apartmánu je do 10:00 hodin v den odjezdu. Klíče, prosím, zanechte na stole v apartmánu. Při pozdějším odjezdu vám bude naúčtován poplatek ve výši 50% z ceny noci za používání apartmánu déle než je standard.

Závěrečný úklid

   Částka za úklid je již započítána do celkové ceny pronájmu bytu. Prosíme Vás, abyste před Vaším odjezdem umyli nádobí, svlékli ložní prádlo, umyli ledničku/mrazničku, otevřeli myčku nádobí, vynesli odpad a provedli základní úklid. V případě nedodržení může být krácena vratná kauce o 1 300 Kč.


Cena pronájmu horského bytu

   Ceny jsou cenami smluvními a jsou uvedeny za osobu/noc nebo za apartmán/noc.


   Cena zahrnuje pronájem soukromého bytu s příslušenstvím. Byt je zařízen a vybaven (nábytek, kuchyňská linka, postele včetně lůžkovin a povlečení, osušky, ručníky, toaletní papír, prášek do myčky, jar, houbička, utěrka). Cena též zahrnuje dodávku el. energie, teplé a studené vody, vytápění, parkování jednoho auta v garážích nebo na přilehlém parkovišti dle typu apartmánu, rekreační poplatky, DPH. Je zajišťována příprava apartmánu pro další pronájem pověřenou osobou.


   Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování. Počet obsazených lůžek nerozhoduje.

   Maximální počet osob v horském bytě včetně pronajímatele je 2-10 osob.

   Minimální doba pronájmu jsou 3 dny (2 noci) v letní sezoně a 4 dny (3 noci) v zimní sezoně.

   Před příjezdem je nutné složit vratnou kauci ve výši 3.000 Kč bankovním převodem. Tato je následně vrácena také převodem do max. 5 pracovních dnů po odjedu hosta.


   Byty jsou nekuřácké.


   Domácí zvířata jsou v některých apartmánech povolena po dohodě v letní sezoně.

Platební podmínky

   Závazná rezervace: Povinností nájemce je uhradit 70% z ceny pronájmu horského bytu do pěti dnů po obdržení potvrzení (e-mail/fax) ze strany pronajímatele. Pokud tato záloha nebude uhrazena na bankovní účet pronajímatele do 5 pracovních dnů po zaslání potvrzení, bude rezervace automaticky stornována. Zbývající částka 30% z celkové ceny musí být uhrazena nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem pronájmu bytu.


   Při rezervaci 30 a méně kalendářních dnů před začátkem pronájmu horského bytu je celková cena splatná ihned. Úhradu pronájmu bytu může nájemce provést bankovním převodem. Po zaplacení zašle pronajímatel voucher k pronájmu (potvrzení rezervace) a tím závazně garantuje pronájem horského bytu. Na platbu za pronájem bytu je možné na vyžádání vystavit fakturu.


   V případě, že objednatel v průběhu pronájmu svévolně zruší část svého pronájmu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.

Kauce

   Za každý horský byt je vybírána vratná kauce ve výši 3.000,- Kč, jako záloha na jeho zařízení a vybavení, která bude v případě, že nedojde ze strany objednatele k poškození vybavení či interiéru, vrácena bezhotovostním bankovním převodem na účet objednatele do 5 pracovních dnů od ukončení pronájmu bytu.

   Vratná kauce je splatná na účet pronajímatele nejpozději 7 dní před začátkem pronájmu bytu objednatelem.

   Kauce může být krácena i za hrubé porušení domovního řádu (např. rušení nočního klidu, nevyklizení bytu do stanovené doby aj.). V případě vyšší škody je objednatel povinen uhradit vzniklou škodu přímo v místě pobytu či na základě vystavené faktury.

Storno podmínky

   Pokud objednatel/nájemce odstoupí od nájmu bytu, je povinen hradit poskytovateli/pronajímateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pronájmu.

 • při odstoupení do 30 dnů před termínem začátku pronájmu je zrušení zdarma
 • při odstoupení 30 - 14 dnů před termínem začátku pronájmu 70% z ceny pronájmu (záloha)
 • při odstoupení méně než 14 dnů před termínem začátku pronájmu nebo při nedostavení se na pronájem 100% z ceny pronájmu

Reklamace

   V případě výhrad, respektive nesouhlasu se smluvními podmínkami, je objednatel/nájemce povinen své připomínky ihned písemně nebo osobně oznámit poskytovateli/pronajímateli. Neoznámí-li své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění. Nepodaří-li se závadu neprodleně odstranit, může objednatel reklamovat pouze písemně a to nejpozději do 7 dnů po ukončení pronájmu. Výsledek reklamačního řízení bude objednateli oznámen nejpozději do 30 dnů od data přijetí písemné reklamace.

Všeobecné informace/řád pronájmu horského bytu

   Poskytnout nájem je možné pouze nájemci, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese poskytovatel do nájemní smlouvy.


   Do bytu je možný vstup pouze po přezutí, v domácí obuvi. Není dovolen vstup v lyžařské a jiné obuvi.

   V celém objektu bytového domu vč. bytu/apartmánu je zakázáno kouřit.


   Zařízení a vybavení bytu nesmí být používáno mimo něj.


   V případě delšího pronájmu je možné (na vyžádání) zajistit výměnu ručníků či ložního prádla za poplatek.


   Doporučujeme neponechávat větší částky peněz, dokumenty nebo další cennosti v bytě.


   Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené nájemcem do bytu a zde odložené.

 • V bytě nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické sítě či jiné instalace. Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které nájemcům slouží k jejich osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace.
 • Není povoleno umisťovat zvířata v bytě bez souhlasu pronajímatele.
 • Parkování vozidel nájemce je umožněno buď na vyhrazeném krytém garážovém stání přímo v témže objektu popř. na vyhrazeném parkovacím stání před objektem. Pronajímatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.
 • Provoz přímotopů je dodavatelem elektrické energie omezen na 20 hodin denně. Přestávky jsou celkem 4, každá trvající 1 hodinu, a sice 8-9,11-12,16-17,21-22. V tuto dobu není ani nahříván zásobník pro teplou vodu o objemu 60-100 l, který stačí pro vysprchování 2 osob. Nabití toho zásobníku z vybitého stavu trvá cca 25 min. Po tuto dobu je dodávka tepla přednostně směrována do teplé vody a z tohoto důvodu mohou radiátory netopit do doby, než se zásobník teplé vody nabije na 50st.C.
 • Hlavní jistič pro byt je umístěn na chodbě s označením čísla bytu.
 • Není dovoleno odkládat žádné věci přímo na přímotopy nebo v jejich těsné blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let v bytě bez dozoru dospělých.
 • Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku pronajímaného bytu jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem či na základě vystavené faktury. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Nájemce má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v horském bytě či na jeho zařízení a vybavení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.
 • Případnou ztrátu klíčů či karty je nájemce povinen nahlásit bez prodlení pronajímateli a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady spojené s výměnou zámků) ve výši 2 000 Kč.
 • Pronajímatel nezodpovídá nájemci za škody, které nezavinil.
 • Návštěvy v horském bytě nejsou dovoleny.
 • Nájemce je povinen při odchodu z bytu zregulovat topení, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře, uzamknout byt a vchodové dveře do objektu. Při odchodu z místnosti pro uskladnění kol a lyží zhasnout světlo a místnost uzavřít. Je vhodné při odchodu přes den, a také večer po západu slunce (v zimě cca 17:00hod), zatáhnou závěsy, čímž se zamezí úniku tepla a většímu komfortu v bytě.
 • Nájemce je povinen dodržovat noční klid v době 22:00 – 7:00 hodin.
 • Vstup na okolní pozemky horského bytu, zahradu i parkoviště je pouze na vlastní nebezpečí nájemce.
 • Závěrečný úklid - prosíme Vás, abyste před Vaším odjezdem umyli nádobí, svlékli ložní prádlo, umyli ledničku/mrazničku, otevřeli myčku nádobí, vynesli odpad a provedli základní úklid. V případě nedodržení může být vratná kauce krácena o 1 300 Kč.
 • Předání a vyklizení bytu/apartmánu v den odjezdu je do 10:00 hod. Klíče zanechte na stole v apartmánu. Při pozdějším odjezdu do max. 11:00hod Vám bude naúčtován poplatek ve výši 50% z ceny noci za používání apartmánu déle než je standard. Při odjezdu po 11:00hod Vám bude naúčtován poplatek ve výši 100% z ceny noci za používání apartmánu déle než je standard.
 • Nájemce je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu pronájmu horského bytu.
 • V případě, že je nájemce hrubým způsobem poruší, má pronajímatel právo pronájem okamžitě ukončit bez nároku nájemce na vrácení poplatků za pronájem.

   Předem děkujeme za dodržování řádu pronájmu horského bytu a těšíme se na Vaši návštěvu!


Na začátek stránky


Copyright © APARTMANY KLINOVEC 2011